Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ISO 9001 : 2008 Attempt1994
  สินค้าและบริการ
  กล่องกระดาษ
  วงล้อกระดาษ
  กระบอกฉีด
  ซิลิก้า เจล
  ถุงซิบ ปกติ / กันไฟฟ้าสถิต
  ถุงพลาสติก ปกติ / กันไฟฟ้า
สถิต
   
  ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
  ประเภทของกระดาษ
  เริ่มต้นทำ Packaging
  การเลือก Spec. กระดาษ
     
  ISO 9001 : 2008
Certification ISO 9001 : 2008
 
 
 
 
การเลือก Spec. กระดาษ
     
 

ปัจจัยในการเลือกกระดาษทำกล่องลูกฟูก

 
   
  ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดมิติของกล่อง  (ยาว : กว้าง : สูง)  
     
                  โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกจะเริ่มต้นจากแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ผลิตได้จากเครื่อง
ผลิตแผ่นลูกฟูก (Corrugator) โดยแผ่นกระดาษลูกฟูกจะถูกทับรอย (Score Line) ซึ่งเป็นส่วนสูงของกล่อง และจะนำไปทับรอย (Crease) ที่เครื่องพิมพ์เพื่อเป็นความกว้างและยาวของกล่อง  หลังจากนั้นจะเซาะร่อง (Slotted) เพื่อทำเป็นฝาและก้นกล่อง และตัดเป็นส่วนลิ้นกาวกล่องซึ่งจะทากาว หรือเย็บลวด ประกอบเป็นกล่อง สำเร็จรูปต่อไป  แสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิตดังนี้
                กล่องกระดาษลูกฟูกที่ได้จะมีความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักบรรจุ  และรองรับน้ำหนักในการวางเรียงซ้อนที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญๆ คือ

 
 
 
-
เมื่อกล่องมีความสูงมากขึ้นจะมีผลให้  Box compression Test ลดลง และเมื่อกล่อง มีผลบวกของด้านกว้างและยาวลดลง  ก็จะมีผลให้  Box Compression Test ลดลงด้วย
     
 
-
อัตราส่วน ด้านสูง : ด้านกว้าง และด้านยาว : ด้านกว้าง จะมีผลต่อ Stacking Performance ของกล่องโดยที่กล่องนั้นๆ มีโครงสร้างและปริมาตรบรรจุเดียวกัน
 
     
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกล่อง  
   
  1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  
     
       ก.ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแน่นอน  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่สามารถจัดรูปแบบการจัดเรียงตัวที่แน่นอน  เป็นระเบียบ    สามารถจำแนกออกได้เป็น  2  ประเภท  ดังนี้  
     
            1. สินค้าที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักขณะวางเรียงซ้อนได้ด้วยตัวเอง  เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกระป๋อง  ขวด  และหนังสือ  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เหล่านี้  ไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพทางด้าน Box Compression Strength สูงมาก  แต่ต้องการให้มีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับน้ำหนักสินค้าที่บรรจุ  และมีขนาดของกล่องที่ให้การบรรจุที่กระชับ
 
     
             2. สินค้าที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักขณะวางเรียงซ้อนได้บางส่วน  เช่น  กระดาษเช็ดหน้า ที่บรรจุกล่องเล็ก  กระดาษชำระ  เป็นต้น  ตัวสินค้าหรือกล่องเล็ก ที่บรรจุมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนัก ได้บางส่วน  กล่องที่ใช้จึงจำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพทางด้าน  Box Compression Strength ให้สูงเพียงพอ
 
     
       ข.  ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงไม่แน่นอน  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงรูปสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ง่าย  เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็น  ผง  เม็ด  หรือของเหลว  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุสินค้าพวกนี้ต้องมีความต้านทาน แรงดันทะลุ  (Bursting Strength) จากภายในกล่อง  ซึ่งจะทำให้กล่องบวม  ยุบเสียหายได้ง่าย  และต้องมี คุณภาพทางด้าน  Stacking Strength  ที่สูงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักที่วางเรียงซ้อนกัน
 
     
  2. Bulk  Density ของผลิตภัณฑ์  
     
            Bulk  Density หมายถึง  น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยปริมาตรของการบรรจุสินค้านั้นๆ  ผลิตภัณฑ์ที่มี Bulk Density สูง  จะมีน้ำหนักมากแต่มีปริมาตรบรรจุน้อย  เช่น  ลูกปืน  และอุปกรณ์เครื่องยนต์  เป็นต้น  กล่อง ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้  จำเป็นต้องมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรจุสูง  เพื่อป้องกันความเสียหาย ขณะเคลื่อนย้าย
 
     
            ผลิตภัณฑ์ที่มี Bulk Density ต่ำจะมีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาตรมาก  เช่น  กระดาษชำระ  และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักบรรจุ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดของกล่องเมื่อต้องการบรรจุปริมาณมาก  โดยกล่องที่มีขนาดใหญ่มากๆ  จะมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง  ถูกทำให้บิดตัวเสียรูปทรงได้ง่าย  และมีปัญหาทั้งในการเคลื่อนย้าย  และการเก็บรักษา  
     
     
     
     
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Attempt Ltd. Part. All rights reserved
605/24-25 Soi. Watchannai Pradoo 1 Rd., Bangklo Bangkolaem Bangkok 10120 Tel. 0-2291-2016 Fax. 0-2291-7717
www.attempt1994.com